Defensie en politie

Dr. Verhaert en Dr. Kefel zijn aangenomen geneesheer bij de politie.

Op deze manier betalen rechthebbenden enkel het honorarium, het remgeld wordt vergoed door het DGP/DPMS. Vergeet niet uw blauw voorschrift te vragen.

Tevens zijn zij aangenomen geneesheer bij defensie.

Ook hier betalen rechthebbenden enkel het honorarium, het remgeld wordt vergoed door het BFA-M. Vergeet niet uw geel voorschrift en specifieke attesten te vragen, bijvoorbeeld bij doorverwijzing.

 

Uw dossier

GMD
Wij verzamelen al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen …) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD).

Het GMD is gratis voor iedereen. De jaarlijkse bijdrage hiervoor wordt volledig betaald door uw ziekenfonds. Om administratieve redenen regelt de huisarts dit via derdebetalersregeling (rechtstreekse verrekening) met uw mutualiteit. Hiervoor is het voldoende uw identiteitskaart of ISI+ mee te brengen.

Als u een GMD heeft, krijgt u bovendien tot 30% vermindering op het remgeld (d.i. het bedrag dat u niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging of een huisbezoek.

Indien u een andere huisarts van ons netwerk bezoekt dan diegene waarbij u uw GMD afsloot, kunt u van dezelfde rechten genieten.

Specialisten zijn niet verplicht gegevens door te geven aan de huisarts. Wanneer u een andere arts (huisarts of specialist) raadpleegt, vraag dan altijd om nuttige informatie door te geven aan uw huisarts.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan een nieuwe huisarts.

 

SumEHR
Wij maken voor iedere patiënt die zijn toestemming daarvoor geeft een fiche waarop de belangrijkste gegevens uit uw dossier staan samengevat (SumEHR). Deze fiche kan enkel worden geraadpleegd door een arts waarmee u een behandelingsrelatie heeft. Dat wil zeggen dat die arts moet inloggen met zijn identiteitskaart en u toestemming moet geven door uw identiteitskaart te laten inlezen. De gegevens op die fiche kan u zelf inkijken via www.myhealthviewer.be . Hou er rekening mee dat het opladen en opstellen van deze fiches een enorme taak is waar nog heel hard aan gewerkt wordt. Als u opmerkingen heeft over uw fiche, neem gerust contact op met ons secretariaat.

 

 

Privacy verklaring

Praktijk ‘t Hof, uw huisartsenpraktijk, hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Praktijk ’t Hof houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiënten rechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Praktijk ’t Hof, Aakstraat 2, Zandvliet en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

 

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Doel van verwerking
De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel voor preventie, diagnose en behandeling (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt. Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken.

Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet méér toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners van BVBA ’t Hof zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen.Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden.

Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking. De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener. Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW. Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

 

Aakstraat 2a

2040 Zandvliet

03 5 007 007